MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir tarafta Ömer ŞANDA-Sanda Yazılım (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Son Kullanıcı (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 

Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.sandayazilim.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, internet sitesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.sandayazilim.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1- ALICI, SATICI’nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 

3.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICI’nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük  deneme süreli programlarını kullanmak koşulu ile Lisans aktivasyon işlemlerine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için ALICI’nın satın alma işlemini tamamladığında  SATICI’ gerekli aktivasyon işlemlerini tamamlar.

3.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından bilgisayarına yüklenip yüklenmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

3.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

 

3.7- SATICI mücbir sebepler veya  internet bağlantılarının kopması  gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde aktivasyo edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

3.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

3.9-ALICI tarafından satın alınmak istenen ürünlerin satış işlemi sonrasından Serbest Meslek Makbuzu düzenlenir.193 sayılı GVK’nun 94.MD GÖRE %20 lik stopajı ALICI  ödemekle yükümlüdür. Bu tutar Liste fiyatında indirim olarak yansıtılmaktadır.

Madde 4: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, Alan adı tescil işlemleri, SSL Sertifika Hizmetleri, Sunucu Kiralama (VPS,VDS,Dedicated) hizmetleri, sunucu barındırma hizmetleri, IP Tahsis işlemleri, Web Tasarım Hizmetleri, Yazılım ve Lisanslama hizmetleridir..

 

Madde 5: HUKUKİ SONUÇLAR

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

Madde 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Bursa Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.